Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 69 68.116% 68.116% 0%
2021 66 81.818% 81.818% 0%
2020 63 92.063% 92.063% 0%
2019 54 90.741% 90.741% 0%
2018 17 52.941% 60% 11.765%
2017 89 76.404% 77.273% 1.124%
2016 87 71.264% 73.81% 3.448%
2015 77 51.948% 55.556% 6.494%
2014 64 57.812% 60.656% 4.688%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501231 150
  61%
  66%
  7%
2501232 69
  68%
  68%
  0%
2021 2501231 160
  59%
  61%
  3%
2501232 66
  82%
  82%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501231 134
  65%
  69%
  5%
2501232 63
  92%
  92%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 2501231 124
  86%
  90%
  4%
2501232 54
  91%
  91%
  0%
2018 2501231 108
  65%
  67%
  4%
2501232 17
  53%
  60%
  12%
2017 2501231 134
  75%
  77%
  2%
2501232 89
  76%
  77%
  1%
2016 2501231 131
  60%
  64%
  6%
2501232 87
  71%
  74%
  3%
2015 2501231 140
  67%
  76%
  11%
2501232 77
  52%
  56%
  6%
2014 2501231 133
  70%
  72%
  3%
2501232 64
  58%
  61%
  5%
2013 2501231 168
  64%
  69%
  8%
2012 2501231 140
  56%
  59%
  5%
2011 2501231 115
  63%
  69%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501231 150 1% 0% 9% 49% 32% 7%
2501232 69 1% 0% 4% 59% 32% 0%
2021 2501231 160 0% 0% 12% 47% 38% 3%
2501232 66 0% 0% 14% 68% 18% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501231 134 3% 0% 22% 40% 30% 5%
2501232 63 0% 0% 14% 78% 8% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2501231 124 1% 2% 39% 45% 10% 4%
2501232 54 2% 0% 24% 65% 9% 0%
2018 2501231 108 0% 0% 5% 58% 31% 4%
2501232 17 0% 0% 0% 41% 35% 12%
2017 2501231 134 1% 0% 15% 59% 22% 2%
2501232 89 0% 0% 3% 70% 22% 1%
2016 2501231 131 1% 0% 4% 56% 34% 6%
2501232 87 0% 0% 8% 63% 25% 3%
2015 2501231 140 1% 3% 13% 50% 21% 11%
2501232 77 0% 0% 3% 49% 42% 6%
2014 2501231 133 1% 0% 20% 50% 27% 3%
2501232 64 2% 0% 3% 53% 38% 5%
2013 2501231 168 3% 0% 9% 52% 29% 8%
2012 2501231 140 0% 1% 6% 50% 39% 5%
2011 2501231 115 2% 5% 17% 38% 29% 9%