Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 46 97.826% 97.826% 0%
2021 62 96.774% 100% 3.226%
2020 64 100% 100% 0%
2019 52 100% 100% 0%
2018 58 96.552% 98.246% 1.724%
2017 62 96.774% 100% 3.226%
2016 60 88.333% 89.831% 1.667%
2015 67 86.567% 89.231% 2.985%
2014 71 90.141% 90.141% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501232 46
  98%
  98%
  0%
2501233 5
  60%
  100%
  40%
2021 2501232 62
  97%
  100%
  3%
2501233 11
  73%
  89%
  18%
2020 2501232 64
  100%
  100%
  0%
2501233 11
  100%
  100%
  0%
2019 2501232 52
  100%
  100%
  0%
2501233 13
  69%
  100%
  31%
2018 2501232 58
  97%
  98%
  2%
2501233 11
  82%
  90%
  9%
2017 2501232 62
  97%
  100%
  3%
2501233 8
  62%
  71%
  12%
2016 2501232 60
  88%
  90%
  2%
2501233 9
  22%
  22%
  0%
2015 2501232 67
  87%
  89%
  3%
2014 2501232 71
  90%
  90%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501232 46 0% 9% 30% 59% 2% 0%
2501233 5 0% 0% 60% 0% 0% 40%
2021 2501232 62 6% 6% 40% 44% 0% 3%
2501233 11 0% 0% 18% 55% 9% 18%
2020 2501232 64 0% 0% 36% 64% 0% 0%
2501233 11 0% 0% 55% 45% 0% 0%
2019 2501232 52 4% 13% 69% 13% 0% 0%
2501233 13 8% 0% 23% 38% 0% 31%
2018 2501232 58 5% 5% 47% 40% 2% 2%
2501233 11 0% 0% 45% 36% 9% 9%
2017 2501232 62 0% 6% 42% 48% 0% 3%
2501233 8 0% 0% 38% 25% 25% 13%
2016 2501232 60 3% 0% 20% 65% 10% 2%
2501233 9 0% 0% 0% 22% 78% 0%
2015 2501232 67 1% 0% 24% 61% 10% 3%
2014 2501232 71 0% 1% 27% 62% 10% 0%