Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 20 95% 100% 5%
2018 20 95% 100% 5%
2017 46 96% 100% 4%
2016 28 100% 100% 0%
2015 38 100% 100% 0%
2014 41 100% 100% 0%
2013 36 100% 100% 0%
2012 30 93% 97% 3%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500250 18
  94%
  100%
  6%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 18
  94%
  100%
  6%
2500890 1
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 7
  100%
  100%
  0%
2500250 34
  97%
  100%
  3%
2500890 1
  100%
  100%
  0%
2500893 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2016 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500241 2
  100%
  100%
  0%
2500250 21
  100%
  100%
  0%
2500890 2
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 3
  100%
  100%
  0%
2500250 32
  100%
  100%
  0%
2500244 1
  100%
  100%
  0%
2500890 2
  100%
  100%
  0%
2014 2500241 2
  100%
  100%
  0%
2500250 39
  100%
  100%
  0%
2013 2500250 36
  100%
  100%
  0%
2012 2500250 30
  93%
  97%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500250 18 11% 50% 33% 0% 0% 6%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500250 18 6% 39% 44% 6% 0% 6%
2500890 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500241 7 0% 0% 71% 29% 0% 0%
2500250 34 3% 15% 79% 0% 0% 3%
2500890 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500893 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2500256 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500241 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500250 21 5% 10% 81% 5% 0% 0%
2500890 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500241 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2500250 32 0% 0% 91% 9% 0% 0%
2500244 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500890 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2014 2500241 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500250 39 5% 3% 77% 15% 0% 0%
2013 2500250 36 0% 0% 81% 19% 0% 0%
2012 2500250 30 0% 3% 67% 23% 3% 3%