Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 113 87.611% 89.189% 1.77%
2021 106 93.396% 99% 5.66%
2020 96 95.833% 96.842% 1.042%
2019 127 98.425% 98.425% 0%
2018 95 91.579% 97.753% 6.316%
2017 111 86.486% 93.204% 7.207%
2016 103 78.641% 90% 12.621%
2015 109 81.651% 88.119% 7.339%
2014 124 84.677% 86.777% 2.419%
2013 155 88.387% 95.804% 7.742%
2012 107 80.374% 87.755% 8.411%
2011 88 85.227% 90.361% 5.682%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 17
  100%
  100%
  0%
2500258 113
  88%
  89%
  2%
2021 7000501 16
  94%
  100%
  6%
2500258 106
  93%
  99%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000501 20
  100%
  100%
  0%
2500258 96
  96%
  97%
  1%
2019 7000501 19
  100%
  100%
  0%
2500258 127
  98%
  98%
  0%
2018 7000501 13
  100%
  100%
  0%
2500258 95
  92%
  98%
  6%
2017 2500258 111
  86%
  93%
  7%
2016 2500258 103
  79%
  90%
  13%
2015 2500258 109
  82%
  88%
  7%
2014 2500258 124
  85%
  87%
  2%
2013 2500258 155
  88%
  96%
  8%
2012 2500258 107
  80%
  88%
  8%
2011 2500258 88
  85%
  90%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 17 0% 12% 47% 41% 0% 0%
2500258 113 5% 4% 42% 36% 11% 2%
2021 7000501 16 0% 19% 56% 19% 0% 6%
2500258 106 1% 10% 69% 13% 1% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000501 20 15% 40% 45% 0% 0% 0%
2500258 96 3% 10% 59% 23% 3% 1%
2019 7000501 19 16% 21% 58% 5% 0% 0%
2500258 127 2% 4% 72% 21% 2% 0%
2018 7000501 13 0% 8% 85% 8% 0% 0%
2500258 95 4% 5% 71% 9% 2% 6%
2017 2500258 111 1% 3% 39% 44% 6% 7%
2016 2500258 103 0% 2% 38% 39% 9% 13%
2015 2500258 109 2% 6% 36% 39% 11% 7%
2014 2500258 124 0% 0% 29% 56% 13% 2%
2013 2500258 155 0% 2% 51% 35% 4% 8%
2012 2500258 107 2% 1% 47% 31% 11% 8%
2011 2500258 88 0% 0% 43% 42% 9% 6%