Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 115 85.217% 87.5% 2.609%
2021 110 85.455% 86.239% 0.909%
2020 106 98.113% 99.048% 0.943%
2019 107 92.523% 95.192% 2.804%
2018 97 98.969% 100% 1.031%
2017 101 96.04% 100% 3.96%
2016 102 93.137% 97.938% 4.902%
2015 112 98.214% 99.099% 0.893%
2014 104 97.115% 100% 2.885%
2013 104 98.077% 100% 1.923%
2012 161 94.41% 100% 5.59%
2011 132 85.606% 91.129% 6.061%
2010 124 80.645% 89.286% 9.677%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 17
  94%
  94%
  0%
2500258 115
  85%
  88%
  3%
2021 7000501 24
  96%
  96%
  0%
2500258 110
  85%
  86%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000501 11
  91%
  100%
  9%
2500258 106
  98%
  99%
  1%
2019 7000501 16
  94%
  94%
  0%
2500258 107
  93%
  95%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 7000501 20
  100%
  100%
  0%
2500258 97
  99%
  100%
  1%
2017 2500258 101
  96%
  100%
  4%
2016 2500258 102
  93%
  98%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500258 112
  98%
  99%
  1%
2014 2500258 104
  97%
  100%
  3%
2013 2500258 104
  98%
  100%
  2%
2012 2500258 161
  94%
  100%
  6%
2011 2500258 132
  86%
  91%
  6%
2010 2500258 124
  81%
  89%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 17 12% 0% 71% 12% 6% 0%
2500258 115 1% 3% 21% 60% 12% 3%
2021 7000501 24 13% 4% 58% 21% 4% 0%
2500258 110 0% 0% 20% 65% 14% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000501 11 36% 27% 9% 18% 0% 9%
2500258 106 2% 1% 42% 54% 1% 1%
2019 7000501 16 25% 25% 44% 0% 6% 0%
2500258 107 0% 6% 39% 48% 5% 3%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 7000501 20 15% 30% 40% 15% 0% 0%
2500258 97 2% 8% 41% 47% 0% 1%
2017 2500258 101 4% 10% 46% 37% 0% 4%
2016 2500258 102 2% 1% 38% 52% 2% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500258 112 4% 8% 47% 39% 1% 1%
2014 2500258 104 4% 4% 56% 34% 0% 3%
2013 2500258 104 2% 7% 32% 58% 0% 2%
2012 2500258 161 2% 6% 41% 45% 0% 6%
2011 2500258 132 0% 2% 24% 59% 8% 6%
2010 2500258 124 2% 3% 39% 36% 10% 10%