Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 147 82.313% 87.681% 6.122%
2021 141 75.887% 79.851% 4.965%
2020 151 77.483% 87.97% 11.921%
2019 135 75.556% 84.298% 10.37%
2018 135 75.556% 80.315% 5.926%
2017 146 74.658% 83.846% 10.959%
2016 165 67.879% 78.322% 13.333%
2015 153 62.092% 67.376% 7.843%
2014 153 75.817% 84.058% 9.804%
2013 166 72.289% 78.947% 8.434%
2012 178 71.348% 77.914% 8.427%
2011 270 73.333% 79.518% 7.778%
2010 222 40.09% 61.379% 34.685%
2009 168 41.071% 55.2% 25.595%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 23
  91%
  91%
  0%
2500258 147
  82%
  88%
  6%
2021 7000501 19
  84%
  84%
  0%
2500258 141
  76%
  80%
  5%
2020 7000501 23
  91%
  91%
  0%
2500258 151
  77%
  88%
  12%
2019 7000501 12
  75%
  82%
  8%
2500258 135
  76%
  84%
  10%
2018 7000501 17
  100%
  100%
  0%
2500258 135
  76%
  80%
  6%
2017 2500258 146
  75%
  84%
  11%
2016 2500258 165
  68%
  78%
  13%
2015 2500258 153
  62%
  67%
  8%
2014 2500258 153
  76%
  84%
  10%
2013 2500258 166
  72%
  79%
  8%
2012 2500258 178
  71%
  78%
  8%
2011 2500258 270
  73%
  80%
  8%
2010 2500258 222
  40%
  61%
  35%
2009 2500258 168
  41%
  55%
  26%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 23 13% 9% 39% 30% 9% 0%
2500258 147 0% 1% 18% 63% 12% 6%
2021 7000501 19 0% 0% 21% 63% 16% 0%
2500258 141 0% 0% 9% 66% 19% 5%
2020 7000501 23 0% 9% 30% 52% 9% 0%
2500258 151 0% 2% 28% 48% 11% 12%
2019 7000501 12 0% 0% 17% 58% 17% 8%
2500258 135 1% 0% 33% 41% 14% 10%
2018 7000501 17 0% 0% 29% 71% 0% 0%
2500258 135 1% 0% 30% 45% 19% 6%
2017 2500258 146 1% 1% 34% 38% 14% 11%
2016 2500258 165 4% 4% 15% 46% 19% 13%
2015 2500258 153 1% 1% 10% 50% 30% 8%
2014 2500258 153 2% 2% 17% 55% 14% 10%
2013 2500258 166 2% 2% 11% 56% 19% 8%
2012 2500258 178 0% 4% 31% 36% 20% 8%
2011 2500258 270 1% 1% 19% 53% 19% 8%
2010 2500258 222 0% 0% 9% 31% 25% 35%
2009 2500258 168 0% 0% 8% 33% 33% 26%