Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 139 88.489% 93.893% 5.755%
2021 137 74.453% 85.714% 13.139%
2020 132 77.273% 88.696% 12.879%
2019 117 81.197% 96.939% 16.239%
2018 122 68.033% 79.808% 14.754%
2017 129 69.767% 84.112% 17.054%
2016 137 67.883% 83.036% 18.248%
2015 123 67.48% 74.107% 8.943%
2014 107 80.374% 89.583% 10.28%
2013 116 87.069% 95.283% 8.621%
2012 120 74.167% 91.753% 19.167%
2011 154 82.468% 92.029% 10.39%
2010 132 67.424% 78.07% 13.636%
2009 146 77.397% 90.4% 14.384%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 22
  100%
  100%
  0%
2500258 139
  88%
  94%
  6%
2021 7000501 19
  95%
  95%
  0%
2500258 137
  74%
  86%
  13%
2020 7000501 20
  85%
  94%
  10%
2500258 132
  77%
  89%
  13%
2019 7000501 26
  88%
  96%
  8%
2500258 117
  81%
  97%
  16%
2018 7000501 22
  55%
  86%
  36%
2500258 122
  68%
  80%
  15%
2017 2500258 129
  70%
  84%
  17%
1355 28
  0%
  0%
  100%
2016 2500258 137
  68%
  83%
  18%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500258 123
  67%
  74%
  9%
2014 2500258 107
  80%
  90%
  10%
2013 2500258 116
  87%
  95%
  9%
2012 2500258 120
  74%
  92%
  19%
2011 2500258 154
  82%
  92%
  10%
2010 2500258 132
  67%
  78%
  14%
2009 2500258 146
  77%
  90%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 22 0% 5% 45% 50% 0% 0%
2500258 139 6% 7% 53% 22% 6% 6%
2021 7000501 19 11% 0% 58% 26% 5% 0%
2500258 137 2% 0% 20% 51% 12% 13%
2020 7000501 20 0% 5% 20% 60% 5% 10%
2500258 132 0% 1% 31% 45% 10% 13%
2019 7000501 26 0% 8% 35% 46% 4% 8%
2500258 117 0% 1% 30% 50% 3% 16%
2018 7000501 22 0% 0% 9% 45% 9% 36%
2500258 122 0% 1% 11% 56% 17% 15%
2017 2500258 129 0% 2% 15% 53% 13% 17%
1355 28 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500258 137 1% 0% 12% 55% 14% 18%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500258 123 0% 0% 15% 53% 24% 9%
2014 2500258 107 2% 0% 14% 64% 9% 10%
2013 2500258 116 1% 1% 26% 59% 4% 9%
2012 2500258 120 1% 1% 20% 53% 7% 19%
2011 2500258 154 2% 0% 21% 59% 7% 10%
2010 2500258 132 0% 0% 12% 55% 19% 14%
2009 2500258 146 0% 1% 32% 45% 8% 14%