Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 53 83.019% 84.615% 1.887%
2021 50 82% 89.13% 8%
2020 79 83.544% 86.842% 3.797%
2019 56 80.357% 80.357% 0%
2018 60 93.333% 100% 6.667%
2017 67 95.522% 96.97% 1.493%
2016 67 97.015% 97.015% 0%
2015 78 89.744% 93.333% 3.846%
2014 99 92.929% 94.845% 2.02%
2013 87 90.805% 95.181% 4.598%
2012 58 98.276% 98.276% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500786 25
  88%
  88%
  0%
2500258 53
  83%
  85%
  2%
2021 2500786 26
  65%
  85%
  23%
7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500258 50
  82%
  89%
  8%
2020 2500786 12
  92%
  92%
  0%
2500258 79
  84%
  87%
  4%
2019 2500786 11
  91%
  100%
  9%
2500258 56
  80%
  80%
  0%
2018 2500786 9
  100%
  100%
  0%
2500258 60
  93%
  100%
  7%
2017 2500786 5
  100%
  100%
  0%
2500258 67
  96%
  97%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 23
  91%
  95%
  4%
2500258 67
  97%
  97%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500786 4
  50%
  67%
  25%
2500258 78
  90%
  93%
  4%
2014 2500786 14
  100%
  100%
  0%
2500258 99
  93%
  95%
  2%
2013 2500786 7
  86%
  86%
  0%
2500258 87
  91%
  95%
  5%
2012 2500258 58
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500786 25 8% 0% 52% 28% 12% 0%
2500258 53 0% 13% 36% 28% 15% 2%
2021 2500786 26 15% 0% 38% 12% 12% 23%
7000501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500258 50 0% 6% 40% 32% 10% 8%
2020 2500786 12 8% 0% 42% 42% 8% 0%
2500258 79 1% 1% 34% 44% 13% 4%
2019 2500786 11 9% 0% 27% 55% 0% 9%
2500258 56 0% 2% 29% 48% 20% 0%
2018 2500786 9 0% 22% 67% 11% 0% 0%
2500258 60 2% 2% 38% 50% 0% 7%
2017 2500786 5 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2500258 67 3% 6% 49% 37% 3% 1%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500786 23 4% 13% 48% 26% 4% 4%
2500258 67 1% 13% 39% 43% 3% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500786 4 0% 0% 50% 0% 25% 25%
2500258 78 1% 1% 44% 44% 6% 4%
2014 2500786 14 0% 14% 43% 43% 0% 0%
2500258 99 0% 6% 37% 49% 5% 2%
2013 2500786 7 0% 0% 71% 14% 14% 0%
2500258 87 0% 7% 45% 39% 5% 5%
2012 2500258 58 3% 14% 57% 24% 2% 0%