Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 48 93.75% 100% 6.25%
2021 30 86.667% 92.857% 6.667%
2020 37 100% 100% 0%
2019 65 100% 100% 0%
2018 57 84.211% 96% 12.281%
2017 51 96.078% 100% 3.922%
2016 71 88.732% 98.438% 9.859%
2015 62 90.323% 96.552% 6.452%
2014 73 95.89% 100% 4.11%
2013 50 98% 100% 2%
2012 36 97.222% 100% 2.778%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500258 48
  94%
  100%
  6%
2021 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500258 30
  87%
  93%
  7%
2020 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500258 37
  100%
  100%
  0%
2019 2500258 65
  100%
  100%
  0%
2018 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500258 57
  84%
  96%
  12%
2017 2500258 51
  96%
  100%
  4%
2016 2500258 71
  89%
  98%
  10%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500258 62
  90%
  97%
  6%
2014 2500258 73
  96%
  100%
  4%
2013 2500258 50
  98%
  100%
  2%
2012 2500258 36
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500258 48 0% 2% 31% 60% 0% 6%
2021 7000501 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500258 30 3% 13% 70% 0% 7% 7%
2020 7000501 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500258 37 0% 0% 35% 65% 0% 0%
2019 2500258 65 2% 3% 55% 40% 0% 0%
2018 7000501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500258 57 0% 5% 46% 33% 4% 12%
2017 2500258 51 0% 4% 31% 61% 0% 4%
2016 2500258 71 0% 3% 30% 56% 1% 10%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500258 62 0% 2% 32% 56% 3% 6%
2014 2500258 73 0% 4% 51% 41% 0% 4%
2013 2500258 50 2% 10% 32% 54% 0% 2%
2012 2500258 36 3% 17% 25% 53% 0% 3%