Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 77 93.506% 100% 6.494%
2021 76 94.737% 100% 5.263%
2020 83 98.795% 100% 1.205%
2019 70 98.571% 100% 1.429%
2018 54 90.741% 100% 9.259%
2017 50 94% 100% 6%
2016 62 98.387% 100% 1.613%
2015 64 96.875% 100% 3.125%
2014 89 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 4
  100%
  100%
  0%
2500258 77
  94%
  100%
  6%
2021 7000501 5
  100%
  100%
  0%
2500258 76
  95%
  100%
  5%
2020 7000501 2
  100%
  100%
  0%
2500258 83
  99%
  100%
  1%
2019 7000501 7
  100%
  100%
  0%
2500258 70
  99%
  100%
  1%
2018 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500258 54
  91%
  100%
  9%
2017 2500258 50
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500258 62
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500258 64
  97%
  100%
  3%
2014 2500258 89
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 4 0% 75% 25% 0% 0% 0%
2500258 77 0% 79% 13% 1% 0% 6%
2021 7000501 5 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500258 76 1% 59% 32% 3% 0% 5%
2020 7000501 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500258 83 0% 66% 29% 4% 0% 1%
2019 7000501 7 0% 57% 43% 0% 0% 0%
2500258 70 0% 71% 23% 4% 0% 1%
2018 7000501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500258 54 0% 56% 26% 9% 0% 9%
2017 2500258 50 4% 66% 20% 4% 0% 6%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500258 62 6% 63% 29% 0% 0% 2%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500258 64 0% 70% 23% 3% 0% 3%
2014 2500258 89 0% 53% 39% 8% 0% 0%