Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 2 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%
2019 2 0% 0% 50%
2017 2 50% 100% 50%
2013 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 229
  56%
  58%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2501572 2
  100%
  100%
  0%
2501573 204
  49%
  51%
  4%
1353 80
  60%
  60%
  0%
2020 2501572 1
  100%
  100%
  0%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 172
  49%
  52%
  4%
2019 2501572 2
  0%
  0%
  50%
2501573 186
  89%
  92%
  3%
1353 48
  33%
  50%
  33%
2018 2501573 197
  65%
  69%
  6%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2017 2501572 2
  50%
  100%
  50%
2501573 165
  56%
  66%
  15%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2016 2501573 151
  75%
  84%
  11%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2015 2501573 130
  71%
  82%
  14%
2014 2501573 174
  75%
  82%
  9%
2013 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 125
  74%
  82%
  9%
2012 2501573 137
  96%
  99%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 229 1% 1% 9% 40% 41% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2501572 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 204 0% 0% 3% 40% 47% 4%
1353 80 0% 0% 0% 60% 40% 0%
2020 2501572 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000255 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 172 1% 0% 3% 42% 47% 4%
2019 2501572 2 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2501573 186 0% 0% 18% 68% 8% 3%
1353 48 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2018 2501573 197 2% 2% 16% 45% 29% 6%
1353 48 0% 33% 0% 33% 33% 0%
2017 2501572 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2501573 165 2% 1% 13% 39% 29% 15%
1353 48 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2016 2501573 151 1% 0% 24% 50% 15% 11%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2501573 130 3% 3% 19% 45% 15% 14%
2014 2501573 174 3% 3% 17% 52% 16% 9%
2013 2501572 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 125 2% 2% 26% 43% 17% 9%
2012 2501573 137 6% 17% 46% 28% 1% 3%