Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 95.652% 100% 4.348%
2021 17 100% 100% 0%
2020 36 83.333% 96.774% 13.889%
2019 37 78.378% 96.667% 18.919%
2018 63 93.651% 96.721% 3.175%
2017 63 95.238% 96.774% 1.587%
2016 61 93.443% 96.61% 3.279%
2015 84 90.476% 97.436% 7.143%
2014 73 86.301% 95.455% 9.589%
2013 57 85.965% 96.078% 10.526%
2012 107 91.589% 96.078% 4.673%
2011 101 91.089% 98.925% 7.921%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 23
  96%
  100%
  4%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 18
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 17
  100%
  100%
  0%
2501573 21
  86%
  100%
  14%
2020 2501572 36
  83%
  97%
  14%
2501573 28
  82%
  96%
  14%
1355 28
  50%
  50%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 37
  78%
  97%
  19%
2501573 34
  88%
  97%
  9%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 144
  89%
  100%
  11%
2018 2501572 63
  94%
  97%
  3%
2501573 74
  85%
  93%
  8%
1355 42
  67%
  67%
  0%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2017 2501572 63
  95%
  97%
  2%
2501573 73
  84%
  97%
  14%
1355 56
  75%
  100%
  25%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2501572 61
  93%
  97%
  3%
2501573 57
  81%
  92%
  12%
1355 28
  50%
  50%
  0%
1353 80
  60%
  100%
  40%
2015 2501572 84
  90%
  97%
  7%
2501573 51
  88%
  94%
  6%
2014 2501572 73
  86%
  95%
  10%
2501573 53
  77%
  87%
  11%
2013 2501572 57
  86%
  96%
  11%
2501573 61
  90%
  93%
  3%
2012 2501572 107
  92%
  96%
  5%
2501573 43
  79%
  92%
  14%
2011 2501572 101
  91%
  99%
  8%
2501573 88
  93%
  99%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 23 4% 0% 78% 13% 0% 4%
7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 18 0% 0% 61% 39% 0% 0%
2021 2501572 17 6% 6% 59% 29% 0% 0%
2501573 21 5% 0% 48% 33% 0% 14%
2020 2501572 36 6% 6% 47% 25% 3% 14%
2501573 28 0% 0% 50% 32% 4% 14%
1355 28 0% 0% 50% 0% 50% 0%
1353 96 17% 0% 67% 17% 0% 0%
2019 2501572 37 5% 14% 54% 5% 3% 19%
2501573 34 3% 12% 32% 41% 3% 9%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 144 11% 44% 11% 22% 0% 11%
2018 2501572 63 2% 8% 54% 30% 3% 3%
2501573 74 0% 3% 39% 43% 7% 8%
1355 42 0% 0% 33% 33% 33% 0%
1353 64 0% 0% 25% 50% 25% 0%
2017 2501572 63 2% 2% 59% 33% 3% 2%
2501573 73 3% 3% 41% 36% 3% 14%
1355 56 0% 25% 25% 25% 0% 25%
1353 64 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2016 2501572 61 3% 8% 51% 31% 3% 3%
2501573 57 2% 2% 23% 54% 7% 12%
1355 28 0% 0% 0% 50% 50% 0%
1353 80 0% 0% 0% 60% 0% 40%
2015 2501572 84 1% 7% 43% 39% 2% 7%
2501573 51 0% 6% 35% 47% 6% 6%
2014 2501572 73 0% 10% 60% 16% 4% 10%
2501573 53 0% 4% 23% 51% 11% 11%
2013 2501572 57 0% 0% 28% 58% 4% 11%
2501573 61 0% 0% 16% 74% 7% 3%
2012 2501572 107 1% 1% 40% 50% 4% 5%
2501573 43 0% 0% 21% 58% 7% 14%
2011 2501572 101 0% 0% 54% 37% 1% 8%
2501573 88 0% 1% 40% 52% 1% 6%