Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 58 98.276% 98.276% 0%
2021 73 97.26% 98.611% 1.37%
2020 78 94.872% 97.368% 2.564%
2019 76 96.053% 100% 3.947%
2018 89 96.629% 100% 3.371%
2017 100 92% 100% 8%
2016 114 92.105% 100% 7.895%
2015 98 85.714% 100% 14.286%
2014 68 95.588% 100% 4.412%
2013 35 97.143% 100% 2.857%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 12
  100%
  100%
  0%
2502444 58
  98%
  98%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2021 7000351 20
  95%
  100%
  5%
2502444 73
  97%
  99%
  1%
2020 7000351 19
  100%
  100%
  0%
2502444 78
  95%
  97%
  3%
2019 7000351 12
  100%
  100%
  0%
2502444 76
  96%
  100%
  4%
2018 7000351 21
  100%
  100%
  0%
2502444 89
  97%
  100%
  3%
2017 2502444 100
  92%
  100%
  8%
2016 2502444 114
  92%
  100%
  8%
2015 2502444 98
  86%
  100%
  14%
2014 2502444 68
  96%
  100%
  4%
2013 2502444 35
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 12 17% 33% 50% 0% 0% 0%
2502444 58 0% 17% 76% 5% 2% 0%
1354 20 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 7000351 20 10% 50% 35% 0% 0% 5%
2502444 73 4% 22% 62% 10% 1% 1%
2020 7000351 19 16% 63% 21% 0% 0% 0%
2502444 78 4% 22% 55% 14% 3% 3%
2019 7000351 12 25% 42% 33% 0% 0% 0%
2502444 76 8% 24% 62% 3% 0% 4%
2018 7000351 21 5% 14% 76% 5% 0% 0%
2502444 89 6% 12% 66% 12% 0% 3%
2017 2502444 100 4% 23% 53% 12% 0% 8%
2016 2502444 114 6% 25% 54% 6% 0% 8%
2015 2502444 98 3% 34% 48% 1% 0% 14%
2014 2502444 68 3% 46% 44% 3% 0% 4%
2013 2502444 35 9% 31% 51% 6% 0% 3%