Història de l'Art i Musicologia

Codi RUCT : 5600558. Branca : Arts i Humanitats.

Professorat

Direccions i codireccions de tesi defensades i % sexennis de recerca vigents respecte direccions UAB del programa

Curs Total Directors/es Directors/es de la UAB % directors/es de la UAB amb sexenni de recerca vigent Directors/es de la UAB susceptibles sexenni
2021 25 19 73.33% 15
2020 21 16 92.86% 14
2019 14 12 82% 11
2018 14 10 86% 7
2017 10 9 100% 6
2016 3 3 100% 3
2015 2 2 100% 1