Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 16 93.75% 100% 6.25%
2021 24 95.833% 95.833% 0%
2020 28 96.429% 100% 3.571%
2019 29 82.759% 88.889% 6.897%
2018 29 89.655% 92.857% 3.448%
2017 26 80.769% 84% 3.846%
2016 27 96.296% 100% 3.704%
2015 51 92.157% 95.918% 3.922%
2014 41 95.122% 100% 4.878%
2013 55 81.818% 83.333% 1.818%
2012 37 100% 100% 0%
2011 26 96.154% 100% 3.846%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 28
  100%
  100%
  0%
2500254 16
  94%
  100%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 7000415 14
  93%
  100%
  7%
2500254 24
  96%
  96%
  0%
2020 7000415 14
  100%
  100%
  0%
2500254 28
  96%
  100%
  4%
2019 7000415 17
  100%
  100%
  0%
2500254 29
  83%
  89%
  7%
2018 7000415 15
  100%
  100%
  0%
2500254 29
  90%
  93%
  3%
2017 2500254 26
  81%
  84%
  4%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 2500254 27
  96%
  100%
  4%
2015 2500254 51
  92%
  96%
  4%
2014 2500254 41
  95%
  100%
  5%
2013 2500254 55
  82%
  83%
  2%
2012 2500254 37
  100%
  100%
  0%
2011 2500254 26
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 28 11% 4% 21% 64% 0% 0%
2500254 16 0% 13% 19% 63% 0% 6%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 7000415 14 14% 21% 43% 14% 0% 7%
2500254 24 0% 0% 17% 79% 4% 0%
2020 7000415 14 7% 29% 50% 14% 0% 0%
2500254 28 0% 0% 25% 71% 0% 4%
2019 7000415 17 12% 0% 71% 18% 0% 0%
2500254 29 0% 0% 17% 66% 10% 7%
2018 7000415 15 7% 0% 73% 20% 0% 0%
2500254 29 3% 0% 48% 38% 7% 3%
2017 2500254 26 0% 8% 12% 62% 15% 4%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500254 27 4% 7% 41% 44% 0% 4%
2015 2500254 51 2% 0% 33% 57% 4% 4%
2014 2500254 41 5% 7% 27% 56% 0% 5%
2013 2500254 55 4% 2% 15% 62% 16% 2%
2012 2500254 37 3% 11% 46% 41% 0% 0%
2011 2500254 26 4% 0% 50% 42% 0% 4%