Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 91.304% 100% 8.696%
2021 25 100% 100% 0%
2020 28 96.429% 100% 3.571%
2019 17 100% 100% 0%
2018 23 91.304% 100% 8.696%
2017 32 93.75% 100% 6.25%
2016 45 82.222% 100% 17.778%
2015 36 97.222% 100% 2.778%
2014 39 94.872% 100% 5.128%
2013 28 96.429% 100% 3.571%
2012 20 100% 100% 0%
2011 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 16
  100%
  100%
  0%
2500254 23
  91%
  100%
  9%
2021 7000415 29
  100%
  100%
  0%
2500254 25
  100%
  100%
  0%
2020 7000415 24
  100%
  100%
  0%
2500254 28
  96%
  100%
  4%
2019 7000415 12
  100%
  100%
  0%
2500254 17
  100%
  100%
  0%
2018 7000415 10
  100%
  100%
  0%
2500254 23
  91%
  100%
  9%
2017 2500254 32
  94%
  100%
  6%
2016 2500254 45
  82%
  100%
  18%
2015 2500254 36
  97%
  100%
  3%
2014 2500254 39
  95%
  100%
  5%
2013 2500254 28
  96%
  100%
  4%
2012 2500254 20
  100%
  100%
  0%
2011 2500254 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 16 6% 94% 0% 0% 0% 0%
2500254 23 4% 70% 9% 9% 0% 9%
2021 7000415 29 7% 79% 10% 3% 0% 0%
2500254 25 0% 72% 16% 12% 0% 0%
2020 7000415 24 8% 75% 13% 4% 0% 0%
2500254 28 7% 82% 4% 4% 0% 4%
2019 7000415 12 8% 75% 17% 0% 0% 0%
2500254 17 6% 76% 18% 0% 0% 0%
2018 7000415 10 10% 90% 0% 0% 0% 0%
2500254 23 4% 70% 17% 0% 0% 9%
2017 2500254 32 6% 72% 16% 0% 0% 6%
2016 2500254 45 4% 49% 27% 2% 0% 18%
2015 2500254 36 6% 58% 25% 8% 0% 3%
2014 2500254 39 5% 38% 38% 13% 0% 5%
2013 2500254 28 7% 68% 21% 0% 0% 4%
2012 2500254 20 10% 45% 40% 5% 0% 0%
2011 2500254 7 14% 57% 29% 0% 0% 0%