Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 95.238% 95.238% 0%
2021 22 90.909% 100% 9.091%
2020 28 92.857% 100% 7.143%
2019 27 88.889% 100% 11.111%
2018 29 68.966% 90.909% 24.138%
2017 28 89.286% 96.154% 7.143%
2016 33 96.97% 100% 3.03%
2015 41 95.122% 100% 4.878%
2014 61 88.525% 90% 1.639%
2013 43 88.372% 92.683% 4.651%
2012 40 90% 90% 0%
2011 23 78.261% 85.714% 8.696%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 28
  100%
  100%
  0%
2500254 21
  95%
  95%
  0%
2021 7000415 15
  93%
  100%
  7%
2500254 22
  91%
  100%
  9%
2020 7000415 14
  100%
  100%
  0%
2500254 28
  93%
  100%
  7%
2019 7000415 18
  100%
  100%
  0%
2500254 27
  89%
  100%
  11%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000415 16
  94%
  94%
  0%
2500254 29
  69%
  91%
  24%
2017 2500254 28
  89%
  96%
  7%
2016 2500254 33
  97%
  100%
  3%
2015 2500254 41
  95%
  100%
  5%
2014 2500254 61
  89%
  90%
  2%
2013 2500254 43
  88%
  93%
  5%
2012 2500254 40
  90%
  90%
  0%
2011 2500254 23
  78%
  86%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 28 7% 4% 57% 32% 0% 0%
2500254 21 0% 5% 19% 71% 5% 0%
2021 7000415 15 20% 13% 40% 20% 0% 7%
2500254 22 0% 0% 23% 68% 0% 9%
2020 7000415 14 14% 29% 43% 14% 0% 0%
2500254 28 0% 0% 36% 57% 0% 7%
2019 7000415 18 6% 33% 50% 11% 0% 0%
2500254 27 0% 0% 26% 63% 0% 11%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 7000415 16 0% 6% 56% 31% 6% 0%
2500254 29 3% 3% 7% 55% 7% 24%
2017 2500254 28 4% 0% 18% 68% 4% 7%
2016 2500254 33 3% 6% 45% 42% 0% 3%
2015 2500254 41 2% 0% 29% 63% 0% 5%
2014 2500254 61 0% 3% 8% 77% 10% 2%
2013 2500254 43 0% 5% 14% 70% 7% 5%
2012 2500254 40 0% 8% 13% 70% 10% 0%
2011 2500254 23 0% 0% 4% 74% 13% 9%