Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 71.429% 83.333% 14.286%
2021 26 76.923% 100% 23.077%
2020 26 84.615% 100% 15.385%
2019 28 89.286% 100% 10.714%
2018 25 96% 100% 4%
2017 36 86.111% 100% 13.889%
2016 52 71.154% 100% 28.846%
2015 47 48.936% 60.526% 19.149%
2014 47 65.957% 77.5% 14.894%
2013 67 77.612% 83.871% 7.463%
2012 52 88.462% 93.878% 5.769%
2011 54 85.185% 93.878% 9.259%
2010 26 76.923% 83.333% 7.692%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 22
  91%
  91%
  0%
2500254 21
  71%
  83%
  14%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 7000415 31
  100%
  100%
  0%
2500254 26
  77%
  100%
  23%
2020 7000415 25
  100%
  100%
  0%
2500254 26
  85%
  100%
  15%
2019 7000415 16
  100%
  100%
  0%
2500254 28
  89%
  100%
  11%
2018 7000415 18
  100%
  100%
  0%
2500254 25
  96%
  100%
  4%
2017 2500254 36
  86%
  100%
  14%
2016 2500254 52
  71%
  100%
  29%
2015 2500254 47
  49%
  61%
  19%
2014 2500254 47
  66%
  78%
  15%
2013 2500254 67
  78%
  84%
  7%
2012 2500254 52
  88%
  94%
  6%
2011 2500254 54
  85%
  94%
  9%
2010 2500254 26
  77%
  83%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 22 0% 0% 9% 82% 9% 0%
2500254 21 5% 5% 10% 52% 14% 14%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 7000415 31 3% 23% 13% 61% 0% 0%
2500254 26 8% 0% 12% 58% 0% 23%
2020 7000415 25 8% 12% 52% 28% 0% 0%
2500254 26 0% 4% 15% 65% 0% 15%
2019 7000415 16 13% 19% 50% 19% 0% 0%
2500254 28 0% 0% 21% 68% 0% 11%
2018 7000415 18 11% 22% 17% 50% 0% 0%
2500254 25 0% 4% 20% 72% 0% 4%
2017 2500254 36 0% 0% 14% 72% 0% 14%
2016 2500254 52 2% 0% 13% 56% 0% 29%
2015 2500254 47 0% 2% 13% 34% 32% 19%
2014 2500254 47 0% 0% 11% 55% 19% 15%
2013 2500254 67 4% 0% 22% 51% 15% 7%
2012 2500254 52 4% 0% 25% 60% 6% 6%
2011 2500254 54 0% 0% 20% 65% 6% 9%
2010 2500254 26 4% 0% 23% 50% 15% 8%