Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 83.333% 100% 16.667%
2021 29 96.552% 100% 3.448%
2020 25 92% 100% 8%
2019 25 88% 100% 12%
2018 27 96.296% 96.296% 0%
2017 22 90.909% 100% 9.091%
2016 37 100% 100% 0%
2015 31 83.871% 83.871% 0%
2014 41 92.683% 97.436% 4.878%
2013 59 93.22% 100% 6.78%
2012 63 93.651% 93.651% 0%
2011 41 100% 100% 0%
2010 27 96.296% 96.296% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 25
  100%
  100%
  0%
2500254 18
  83%
  100%
  17%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 7000415 28
  100%
  100%
  0%
2500254 29
  97%
  100%
  3%
2020 7000415 26
  100%
  100%
  0%
2500254 25
  92%
  100%
  8%
2019 7000415 16
  94%
  100%
  6%
2500254 25
  88%
  100%
  12%
2018 7000415 18
  100%
  100%
  0%
2500254 27
  96%
  96%
  0%
2017 2500254 22
  91%
  100%
  9%
2016 2500254 37
  100%
  100%
  0%
2015 2500254 31
  84%
  84%
  0%
2014 2500254 41
  93%
  97%
  5%
2013 2500254 59
  93%
  100%
  7%
2012 2500254 63
  94%
  94%
  0%
2011 2500254 41
  100%
  100%
  0%
2010 2500254 27
  96%
  96%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 25 0% 4% 12% 84% 0% 0%
2500254 18 6% 6% 11% 61% 0% 17%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 7000415 28 7% 0% 39% 54% 0% 0%
2500254 29 3% 3% 17% 72% 0% 3%
2020 7000415 26 8% 12% 23% 58% 0% 0%
2500254 25 0% 0% 8% 84% 0% 8%
2019 7000415 16 13% 25% 25% 31% 0% 6%
2500254 25 0% 0% 20% 68% 0% 12%
2018 7000415 18 0% 44% 56% 0% 0% 0%
2500254 27 4% 19% 37% 37% 4% 0%
2017 2500254 22 5% 9% 14% 64% 0% 9%
2016 2500254 37 3% 14% 51% 32% 0% 0%
2015 2500254 31 0% 0% 42% 42% 16% 0%
2014 2500254 41 2% 2% 20% 68% 2% 5%
2013 2500254 59 5% 5% 20% 63% 0% 7%
2012 2500254 63 3% 6% 40% 44% 6% 0%
2011 2500254 41 5% 17% 71% 7% 0% 0%
2010 2500254 27 7% 7% 41% 41% 4% 0%