Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 89 74% 82% 10%
2018 79 51% 60% 15%
2017 58 66% 81% 19%
2016 46 61% 90% 33%
2015 43 67% 100% 33%
2014 46 61% 85% 28%
2013 32 62% 77% 19%
2012 38 58% 69% 16%
2011 32 41% 59% 31%
2010 29 55% 89% 38%
2009 31 65% 91% 29%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 27
  89%
  96%
  7%
2500149 89
  74%
  82%
  10%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2018 7000050 19
  89%
  94%
  5%
2500149 79
  51%
  60%
  15%
1353 45
  33%
  50%
  33%
2017 2500149 58
  66%
  81%
  19%
2016 2500149 46
  61%
  90%
  33%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2015 2500149 43
  67%
  100%
  33%
2014 2500149 46
  61%
  85%
  28%
2013 2500149 32
  62%
  77%
  19%
2012 2500149 38
  58%
  69%
  16%
2011 2500149 32
  41%
  59%
  31%
2010 2500149 29
  55%
  89%
  38%
2009 2500149 31
  65%
  91%
  29%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 27 7% 0% 44% 37% 4% 7%
2500149 89 0% 0% 6% 64% 16% 10%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 7000050 19 26% 0% 26% 37% 5% 5%
2500149 79 0% 1% 4% 43% 34% 15%
1353 45 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2017 2500149 58 2% 0% 7% 57% 16% 19%
2016 2500149 46 0% 0% 7% 54% 7% 33%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500149 43 0% 0% 16% 51% 0% 33%
2014 2500149 46 2% 2% 9% 48% 11% 28%
2013 2500149 32 3% 0% 13% 47% 19% 19%
2012 2500149 38 5% 8% 8% 37% 26% 16%
2011 2500149 32 0% 0% 3% 38% 28% 31%
2010 2500149 29 3% 7% 3% 41% 7% 38%
2009 2500149 31 0% 3% 3% 58% 6% 29%