Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 51 94% 100% 6%
2018 64 98% 100% 2%
2017 61 87% 91% 5%
2016 48 62% 73% 15%
2015 41 59% 86% 32%
2014 33 79% 87% 9%
2013 33 94% 97% 3%
2012 22 55% 86% 36%
2011 30 73% 96% 23%
2010 25 72% 100% 28%
2009 32 69% 92% 25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 15
  100%
  100%
  0%
2500149 51
  94%
  100%
  6%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 7000050 22
  100%
  100%
  0%
2500149 64
  98%
  100%
  2%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2017 2500149 61
  87%
  91%
  5%
2016 2500149 48
  62%
  73%
  15%
1353 60
  0%
  0%
  50%
2015 2500149 41
  59%
  86%
  32%
2014 2500149 33
  79%
  87%
  9%
2013 2500149 33
  94%
  97%
  3%
2012 2500149 22
  55%
  86%
  36%
2011 2500149 30
  73%
  96%
  23%
2010 2500149 25
  72%
  100%
  28%
2009 2500149 32
  69%
  92%
  25%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 15 33% 40% 27% 0% 0% 0%
2500149 51 0% 4% 47% 43% 0% 6%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 7000050 22 23% 27% 45% 5% 0% 0%
2500149 64 0% 3% 44% 52% 0% 2%
1353 45 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500149 61 2% 0% 52% 31% 8% 5%
2016 2500149 48 2% 0% 8% 52% 23% 15%
1353 60 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2015 2500149 41 0% 0% 27% 32% 10% 32%
2014 2500149 33 3% 6% 24% 45% 12% 9%
2013 2500149 33 3% 3% 15% 73% 3% 3%
2012 2500149 22 0% 0% 23% 32% 9% 36%
2011 2500149 30 0% 20% 27% 27% 3% 23%
2010 2500149 25 8% 4% 20% 40% 0% 28%
2009 2500149 32 0% 0% 19% 50% 6% 25%