Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 108 88.889% 93.204% 4.63%
2021 124 93.548% 96.667% 3.226%
2020 108 87.037% 93.069% 6.481%
2019 121 92.562% 95.726% 3.306%
2018 147 81.633% 86.957% 6.122%
2017 126 69.841% 80% 12.698%
2016 130 74.615% 85.088% 12.308%
2015 132 58.333% 76.238% 23.485%
2014 147 66.667% 79.032% 15.646%
2013 164 72.561% 86.861% 16.463%
2012 184 65.761% 79.605% 17.391%
2011 123 69.919% 84.314% 17.073%
2010 104 75% 83.871% 10.577%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 21
  100%
  100%
  0%
2500258 108
  89%
  93%
  5%
2021 7000501 17
  94%
  100%
  6%
2500258 124
  94%
  97%
  3%
2020 7000501 22
  95%
  100%
  5%
2500258 108
  87%
  93%
  6%
2019 7000501 14
  100%
  100%
  0%
2500258 121
  93%
  96%
  3%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2018 7000501 23
  96%
  100%
  4%
2500258 147
  82%
  87%
  6%
2017 2500258 126
  70%
  80%
  13%
2016 2500258 130
  75%
  85%
  12%
2015 2500258 132
  58%
  76%
  23%
2014 2500258 147
  67%
  79%
  16%
2013 2500258 164
  73%
  87%
  16%
2012 2500258 184
  66%
  80%
  17%
2011 2500258 123
  70%
  84%
  17%
2010 2500258 104
  75%
  84%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 21 10% 0% 57% 33% 0% 0%
2500258 108 4% 5% 44% 36% 6% 5%
2021 7000501 17 29% 0% 53% 12% 0% 6%
2500258 124 2% 0% 33% 58% 3% 3%
2020 7000501 22 5% 9% 55% 27% 0% 5%
2500258 108 2% 0% 30% 56% 6% 6%
2019 7000501 14 0% 0% 36% 64% 0% 0%
2500258 121 0% 1% 15% 75% 4% 3%
1354 20 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 7000501 23 9% 0% 35% 52% 0% 4%
2500258 147 1% 0% 14% 67% 12% 6%
2017 2500258 126 1% 0% 10% 58% 17% 13%
2016 2500258 130 2% 0% 5% 68% 13% 12%
2015 2500258 132 1% 1% 5% 52% 18% 23%
2014 2500258 147 1% 0% 10% 56% 18% 16%
2013 2500258 164 1% 1% 11% 60% 11% 16%
2012 2500258 184 1% 1% 14% 49% 17% 17%
2011 2500258 123 4% 0% 21% 45% 13% 17%
2010 2500258 104 0% 4% 15% 56% 14% 11%