Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2018 2 100% 100% 0%
2016 1 100% 100% 0%
2015 1 100% 100% 0%
2014 4 100% 100% 0%
2013 2 100% 100% 0%
2012 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501902 4
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2019 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2500247 12
  100%
  100%
  0%
2018 2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501801 3
  100%
  100%
  0%
2500247 10
  80%
  100%
  20%
2017 2501792 1
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 11
  100%
  100%
  0%
2016 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501801 4
  100%
  100%
  0%
2500247 13
  85%
  100%
  15%
2015 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501792 2
  100%
  100%
  0%
2501801 4
  100%
  100%
  0%
2500247 11
  91%
  91%
  0%
4313382 1
  100%
  100%
  0%
2014 2501902 4
  100%
  100%
  0%
2500247 22
  77%
  100%
  23%
2013 2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2500247 18
  72%
  93%
  22%
2012 2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500247 22
  59%
  68%
  14%
2011 2500247 30
  87%
  93%
  7%
2010 2500247 9
  78%
  78%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501902 4 25% 0% 50% 25% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 12 0% 0% 8% 92% 0% 0%
2018 2501902 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2500247 10 0% 20% 10% 50% 0% 20%
2017 2501792 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 11 0% 9% 73% 18% 0% 0%
2016 2501902 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501801 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 13 0% 0% 23% 62% 0% 15%
2015 2501902 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501792 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2501801 4 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2500247 11 0% 0% 18% 73% 9% 0%
4313382 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2501902 4 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2500247 22 5% 0% 18% 55% 0% 23%
2013 2501902 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2501792 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501801 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 18 11% 0% 11% 50% 6% 22%
2012 2501902 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 22 0% 0% 5% 55% 27% 14%
2011 2500247 30 3% 3% 13% 67% 7% 7%
2010 2500247 9 11% 0% 33% 33% 22% 0%