Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals

Codi RUCT : 5601059. Branca : Arts i Humanitats.

Inserció laboral per branca: Arts i Humanitats

Les dades d'inserció laboral dels titulats provenen de l'Enquesta d'Inserció Laboral (AQU). Els resultats es mostren agregats per branca on pertany l'estudi.

Taxa d'ocupació, atur i inactivitat

Edició Taxa d'ocupació Taxa d'atur Taxa d'inactivitat
2020 90.11% 5.49% 4.4%
2017 87.18% 2.56% 10.26%
2014 91.89% 6.76% 1.35%
2011 96.36% 0% 3.64%
2008 96.15% 0% 3.85%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Taxa d'ocupació, atur i inactivitat

Taxa d'ocupació Taxa d'atur Taxa d'inactivitat

Adequació de les funcions laborals: funcions universitàries i funcions no universitaries

Edició Taxa de funcions universitàries Taxa de funcions no universitàries
2020 92.05% 7.95%
2017 89.47% 10.53%
2014 93.15% 6.85%
2011 94.34% 5.66%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Adequació de les funcions laborals: funcions universitàries

Funcions universitàries No universitàries

Adequació de les funcions laborals: funcions de doctor

Edició Taxa de funcions de doctor
2020 40.91%
2017 52.63%
2014 41.1%
2011 66.04%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Adequació de les funcions laborals: funcions de doctor